200 Smithie Drive, Smithville, Ohio 44677 | Phone: 330.669.3165 | Fax: 330.669.2069